depre|mek

depar

Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme Fr départir bir yerden ayrılmak Lat de+ partiri ayrılmak, ayrışmak Lat pars, part- pay

departman

Fr département bölüm, kısım, özellikle idarede şube Fr départir bölmek, paylaştırmak +ment° Lat de+ pars, part- pay

deplase

Fr déplacer yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek Fr de+ placer yerleştirmek

depo

Fr depôt 1. bir yere koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo << Lat depositum [pp. n.] a.a. Lat deponere bir yana koymak, saklamak, biriktirmek +()t° Lat de+ ponere, posit- koymak

depozit

Fr déposite İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey << Lat depositum a.a.

depre|mek

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
küçi alŋudı tepreyü yorıyu umadı [gücü tükendi, kımıldamaya yürümeye mecali kalmadı] TTü: deprenmek [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
çü dil deprene bozulur baş bile TTü: depreşmek [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
iştihā didükleri ḳuvvet kim ol depreşecek karnım acdı dirler.

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +(g)A- ETü tep- +Uz

 tep-

Benzer sözcükler: deprenmek, depreşmek, depretmek

Bu maddeye gönderenler: deprem


14.11.2019
deprem

TTü depre- +Im

depresyon

Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü Lat depressio çukur Lat deprimere bastırmak, çökertmek +(t)ion Lat de+ premere, press- basmak

deprivasyon

Fr déprivation İng deprivation mahrumiyet, mahrum etme OLat deprivare mahrum etmek +(t)ion Lat de+ privare 1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek ≈ Lat privus ayrık, bağışık

der+

Fa dar içinde, arasında (edat) Fa/OFa andar a.a. << HAvr *h₁én-tero-s (*én-tero-s) HAvr *h₁én (*én) iç (edat)

der|mek

<< ETü tér- toplamak, bir araya getirmek