demon

demirhindi

Arapça tamr hindī تمر هندى z "Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça tamr تمر z "hurma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice thamar תמר z "hurma ağacı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

demo

İngilizce demo "nümune, göstermelik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce demonstration "gösterme" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince demonstrare "kısmen göstermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince monstrare "göstermek, sergilemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

demode

Fransızca démodé "modası geçmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mode "moda" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

demografi

Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk" ve Eski Yunanca graphḗ γραφή z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir.

demokrasi

Fransızca démocratie "halk iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmokrateía δημοκρατεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk, ahali" ve Eski Yunanca krátēs -κράτης z "egemen, muktedir" sözcüklerinin bileşiğidir.

demon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943]
demon

Köken

Fransızca démon "kötü ruh, cin, iblis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen daemon sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca daímōn δαίμων z "tanrısal güç, kader" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca daíō δαίω z "pay etmek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dem(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

demonoloji


14.08.2017
demonte

Fransızca démonter "sökmek, parçalarına ayırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca monter "takmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

demoralize

Fransızca démoralisé "morali bozuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca démoraliser "moralini bozmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca morale sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

demotik

Fransızca démotique "avam tabakasına ait, avam dili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmotikós δημοτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dêmos δῆμος z "halk, avam" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

denaet

Arapça dnw kökünden gelen danāˀa(t) دنائة z "alçaklık, aşağı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dūn دُون z "alt, aşağı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

denden

Farsça dandān دَندان z "1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzer çıkıntıları" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dand دَند z "diş" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen dantan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *odónt-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ed-¹ (*od-) "ısırmak" biçiminden evrilmiştir.