demokrasi

demir

<< ETü temür demir ≈ Moğ temür a.a.

demirhindi

Ar tamr hindī تمر هندى zHint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind Ar tamr تمر zhurma ≈ İbr thamar תמר zhurma ağacı

demo

İng demo [abb.] nümune, göstermelik İng demonstration gösterme Lat demonstrare kısmen göstermek +(t)ion Lat de+ monstrare göstermek, sergilemek

demode

Fr démodé [pp.] modası geçmiş Fr de+ mode moda

demografi

Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı EYun dēmographía δημογραφία za.a. § EYun dêmos δῆμος zhalk EYun graphḗ γραφή zyazı, kayıt +ia

demokrasi

demokrat [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
demokratlar yani avam tarafdarları haklarında demokrasi [ Ali Suavi, Ulum Gazetesi, 1871]
Malum ki suret-i hükumet ya monarxi (padişahlık), ya aristokrasi (hükûmet-i aˁyan), yahut demokrasi (hükûmet-i halk, müsavat) olur. antidemokratik [ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Bu devletçilik sosyalist olmadığı gibi, tamamile antidemokratik veya antiliberal de değildir.

Fr démocratie halk iktidarı EYun dēmokrateía δημοκρατεία za.a. § EYun dêmos δῆμος zhalk, ahali EYun krátēs -κράτης zegemen, muktedir

 dem(o)+, +krat

Benzer sözcükler: antidemokratik, demokrat, demokratik, demokratikleşmek, demokratizasyon, demokratize, demokratlaşmak, sosyal demokrasi, sosyal demokrat, sosyal demokratik


11.09.2018
demon

Fr démon kötü ruh, cin, iblis Lat daemon a.a. EYun daímōn δαίμων ztanrısal güç, kader EYun daíō δαίω zpay etmek, bölüştürmek

demonte

Fr démonter sökmek, parçalarına ayırmak Fr de+ monter takmak

demoralize

Fr démoralisé [pp.] morali bozuk Fr démoraliser [den.] moralini bozmak Fr de+ morale +ise-

demotik

Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili EYun dēmotikós δημοτικός za.a. EYun dêmos δῆμος zhalk, avam +ik°

denaet

Ar danāˀa(t) دنائة z [#dnw faˁāla(t) msd.] alçaklık, aşağı olma Ar dūn دُون zalt, aşağı