değil

degaj

Fr dégagement rehin çözme, bağlı bir şeyi kurtarma, salma Fr dégager [den.] rehin çözmek +ment° Fr de+ gage rehin

degrade

Fr degradé [pp.] 1. (askeriyede) rütbesi düşürülmüş, 2. (renk) soluk, solan Fr dégrader [den.] kademe azalmak Fr de+ grader kademelendirmek, derecelendirmek Lat gradus adım, kademe, derece

degüstasyon

Fr dégustation çeşni, tadım Lat degustatio a.a. Lat de+ gustare [den.] tatmak +(t)ion Lat gusta tat

değ|mek

<< ETü teg- ulaşmak, erişmek, yetişmek, eşdeğer olmak

değer

<< ETü tegir pay, hisse, kıymet ETü teg- eşit olmak +()r

değil

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
dāġ [[yok, değil (Argu lehçesi).]] (...) ol andaġ dāġ ol [[o öyle değil. Bu sözcüğü Oğuzlar Argulardan almış ve 'dağ ol' ifadesini tegül (değil) olarak değiştirmişlerdir. Oğuzlar Argulara komşudur ve dilleri birbirine karışmıştır.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
muhtač dewl bu dunyaning ötmekinä [muhtaç değil bu dünyanın ekmeğine] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
degül: ce n'est pas

<< ETü-O tegül değil <<? ETü dāġ ol değil o

Not: Kaşgarî Oğuzcaya özgü olduğunu belirtir; ancak 13. yy'dan önce diğer Türk yazı dillerinde de kullanıldığı görülür.

Benzer sözcükler: dimi


22.06.2015
değin

ETü teg dek, denk +(I)n << OTü tegin +e kadar

değin|mek

TTü değ- +In-

değirmen

<< ETü tegirmen değirmen <? ETü *tegir- döndürmek, çevirmek +mAn

değirmi

<< ETü tegirmi/tegirme yuvarlak, daire ETü *tegir- döndürmek

değiş|mek

<< ETü tegiş-/teŋiş- 1. denkleşmek, eşleşmek, 2. yerine geçmek ETü teg- ulaşmak, kadar olmak +Iş-