dayanak

davran|mak2

Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir.

davudi

Arapça dāwūdī داوودى z "Davut gibi gür ve kalın sesli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Dāwūd داوود z "Kuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice dwd kökünden gelen dāwīd דויד z "sevilen, dost, Davut" sözcüğünden alıntıdır.

davul

Arapça ṭbl kökünden gelen ṭabl طبل z "1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen tabal sözcüğü ile eş kökenlidir.

daya|mak

Eski Türkçe taya- "yaslamak, isnat etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tay sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dayak

Eski Türkçe tayak "destek, asa, baston" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taya- "dayamak, yaslamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "mesnet" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Bu derin, bu içten duyguyu bize siyasal bir dayanak olarak veren Atatürk, bu duygunun (...)

Köken

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için daya- maddesine bakınız.


13.01.2015
dayanık

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanış|mak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

daye

Farsça dāya veya tāye دايه z "lala, çocuk bakıcısı, sütanne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dāyag sözcüğünden evrilmiştir.

dayı

Eski Türkçe taġay "annenin erkek kardeşi" sözcüğünden evrilmiştir.

dazlak

(NOT: Eski Türkçe tazla- "kelleşmek" fiilinden türetilmiştir. ) Eski Türkçe fiil Eski Türkçe taz "kel" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAk ekiyle türetilmiştir.