davul

davetiye

Arapça daˁwa(t) "davet" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

davlumbaz

Farsça tabl-bāz "davul çalan, davulcu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Türkçe tabl veya ṭawl "davul" sözcüğünden türetilmiştir.

davran|mak1

Eski Türkçe tavran- "hızlı ve canlı hareket etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tavra- "çevik olmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tabır veya *tapır "hızlı?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

davran|mak2

Arapça ṭawr طور z "tavır" sözcüğünden türetilmiştir.

davudi

Arapça dāwūdī داوودى z "Davut gibi gür ve kalın sesli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Dāwūd داوود z "Kuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük İbranice dwd kökünden gelen dāwīd דויד z "sevilen, dost, Davut" sözcüğünden alıntıdır.

davul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tawıl [[Avda doğan için çalınan davul. Bu sözcüğün Arapçadan alındığını düşünüyorum.]] [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
ṭabl

Köken

Arapça ṭbl kökünden gelen ṭabl طبل z "1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen tabal sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için tabla maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça tabal, Arapça ṭabl, Ermenice daviġ տավիղ biçimleri eşdeğerdir. Arapça üzerinden Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İspanyolca atabal, İtalyanca taballo, Eski Fransızca tabour (aynı anlamda).

Benzer sözcükler

davulcu

Bu maddeye gönderenler

davlumbaz, dümbelek (dümbük), tabure, tambur2


07.09.2017
daya|mak

Eski Türkçe taya- "yaslamak, isnat etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tay sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dayak

Eski Türkçe tayak "destek, asa, baston" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taya- "dayamak, yaslamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dayanık

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

dayanış|mak

Türkiye Türkçesi dayan- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.