darphane

dargın
darı

Eski Türkçe tarıġ "her türlü ekin, tahıl" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarı- "ekin ekmek, tohum saçmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

darıl|mak

Eski Türkçe tar "dar" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il- ekiyle türetilmiştir.

darmadağın

Türkiye Türkçesi dar- veya dart- "dağıtmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe tar- "yaymak, dağıtmak" fiilinden evrilmiştir.

darp

Arapça ḍrb kökünden gelen ḍarb ضَرْب z "1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍaraba ضَرَبَ z "vurdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

darphane
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"para basma yeri" [TTRum, 1530]
żarb-χāne ... χāne-i żarb [ Meninski, Thesaurus, 1680]
zarebχāne vul. darabχāne: Officina monetaria.

Köken

Arapça ḍarb ضرب z "çarpma, vurma, para basma" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için darp, hane maddelerine bakınız.


14.11.2019
dart

İngilizce darts "hedefe şiş fırlatma oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dart "şiş, hafif mızrak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca dart "a.a. [mod. dard]" sözcüğünden alıntıdır.

darülfülfül

Arapça dāru'l-fulful دار الفلفل z veya Farsça dār-i pilpil دار پلپل z "biber ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça dār دار z "ağaç" ve Farsça pilpil پلپل z "biber" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Sanskritçe pippalī "meyvecik, biber" sözcüğünden alıntıdır.

darülfünun

Arapça dār "ev" ve Arapça al-funūn "fenler, beceriler" sözcüklerinin bileşiğidir.

data

İngilizce data "veri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince data "verili olan şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dare "vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötr çoğuludur. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deh₃- (*dō-) "vermek" biçiminden evrilmiştir.

database

İngilizce database "veri tabanı" sözcüğünden alıntıdır.