dareyn

darağacı

Farsça ve Orta Farsça dār veya dar دار z "1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde dāru- "ağaç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen dáru sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dóru- "ağaç, özellikle meşe ağacı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drew- "sağ, sağlam, doğru" biçimi ile eş kökenlidir.

daral

Türkiye Türkçesi daral- fiilinden türetilmiştir.

darbe

Arapça ḍrb kökünden gelen ḍarba(t) ضربة z "vuruş, vurgu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍaraba ضَرَبَ z "vurdu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

darbımesel

Arapça ḍarbu maṯal ضرب مثل z "hikâyenin son cümlesi, kıssadan hisse, özlü söz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḍarb ضرب z "vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı" ve Arapça maṯal مثل z "masal, kıssa" sözcüklerinin bileşiğidir.

darbuka

Arapça darabukka دربكّ z "bir tür küçük davul (Mıs.)" sözcüğü ile eş kökenlidir.

dareyn
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]

Köken

Arapça dārayn دارين z "iki evler, dünya ve ahiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, diyar" sözcüğünün ikil (dual) halidir.

Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.


09.07.2015
dargın
darı

Eski Türkçe tarıġ "her türlü ekin, tahıl" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarı- "ekin ekmek, tohum saçmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

darıl|mak

Eski Türkçe tarık- "daralmak, sıkılmak, bunalmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tar "dar" sözcüğünden türetilmiştir.

darmadağın

Türkiye Türkçesi dar- veya dart- "dağıtmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe tar- "yaymak, dağıtmak" fiilinden evrilmiştir.

darp

Arapça ḍrb kökünden gelen ḍarb ضَرْب z "1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍaraba ضَرَبَ z "vurdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.