darıl|mak

darbımesel

Ar ḍarbu maṯal ضرب مثل zhikâyenin son cümlesi, kıssadan hisse, özlü söz § Ar ḍarb ضرب zvuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı Ar maṯal مثل zmasal, kıssa

darbuka

≈ Ar darabukka دربكّ zbir tür küçük davul (Mıs.)

dareyn

Ar dārayn دارين z [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار z [#dwr] ev, diyar +ayn

dargın
darı

<< ETü tarıġ her türlü ekin, tahıl ETü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak +I(g)

darıl|mak

ETü: darıkmak "daralmak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yér tarıkdı: taḍayyaka [dar idi, daraldı] TTü: darılğanmak "sıkılmak" [ Darir, Fütuhu'ş-Şam terc., 1392]
meliküŋ göŋline hoş gelmedi, darılğanmağa başladı TTü: nefsi darılmak "canı sıkılmak" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
nefsüm darılup [canım sıkılıp] beşeriyyet vāsıtasıyle ağzumdan ˁaceb kelām ṣādır oldı TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
darılmak: Ira conmoveri, irasci [kızmak, gücenmek]. (...) darlığanmak [a.a.] (...) darılmış.

ETü tar dar +Il-

 dar1

Not: Sıfata eklenen ETü +Ik- ve TTü +Il- ekleri sıra dışıdır. Darılganmak varyantında +IrkA- ekinin dissimile edilmiş biçimi görülür.

Benzer sözcükler: darıkmak, darıltmak

Bu maddeye gönderenler: dargın


11.08.2021
darmadağın

TTü dar-/dart- dağıtmak << ETü tar- yaymak, dağıtmak

darp

Ar ḍarb ضَرْب z [#ḍrb faˁl msd.] 1. vurma, çarpma, 2. aritmetikte çarpım, 3. sikke basma Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu

darphane

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

dart

İng darts hedefe şiş fırlatma oyunu İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]

darülfülfül

Ar dāru'l-fulful دار الفلفل z Fa dār-i pilpil دار پلپل zbiber ağacı § Fa dār دار zağaç Fa pilpil پلپل zbiber Sans pippalī meyvecik, biber