dahil2

dağlıç

<? TTü dağla-

daha

<< TTü daχı keza, dahi

dahi1

<< TTü daḳı/daχı keza, ve [bağlaç], daha [zarf] << ETü takı a.a. ETü tak- eklemek +I(g)

dahi2

Ar dāhi داهٍ z [#dhy fāˁil fa.] kıvrak zekâlı, tedbirli, zeyrek Ar dahā دها‎ zkıvrak zekâlı idi

dahil1

Ar daχl دَخْل z [#dχl faˁl msd.] 1. girme, giriş, 2. getiri, gelir, verim, 3. sövme, sözlü saldırı Ar daχala دَخَلَ zgirdi

dahil2

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
suāl ider kim nefs-i nātıka dāxil-i vücūddur ya χāric-i vücūddur [sözel benlik varoluşun içinde midir dışında mıdır] dahilî [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1878]
dāhilī, dāhilīye

Ar dāχil داخل z [#dχl fāˁil fa.] giren, duhul eden, içte olan Ar daχala دَخَلَ zgirdi

 dahil1

Not: Umur-ı Mülkiye Nezareti'ne 1837 tarihinde Umur-ı Dahiliyye Nezareti ("iç işleri bakanlığı") adı verilmiştir. Dahilî sıfatı 19. yy'dan önce yazı dilinde kullanılmamış görünüyor.

Benzer sözcükler: dahilen, dahili, dahiliye, dahiliyeci


10.05.2021
daim

Ar dāˀim دائم z [#dwm fāˁil fa.] devam eden, devamlı, kalıcı Ar dāma دَامَ zkaldı, devam etti

daima

Ar dāˀiman دائماً z [zrf.] devamlı olarak Ar dāˀim دائم z [#dwm] devam eden +an

dair

Ar dāˀir دائر z [#dwr fāˁil fa.] bir şey etrafında dönen, deveran eden Ar dāra دار zdöndü

daire

Ar dāˀira(t) دائرة z [#dwr fāˁila(t) fa. fem.] döngü, dönüş, çember, halka Ar dāra دار zdöndü

dakayık

Ar daḳāˀiḳ [#dḳḳ faˁāˀil çoğ.] incelikler, nüanslar Ar daḳīḳa(t) [t.] ayrıntı, nüans