dır

dezenformasyon

Fransızca désinformation "yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezentegre

Fransızca désintegrer "çözmek, bütün iken çözülmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca integrer "bütünlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dıdı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dığa

Ermenice dıġa(y) տղայ z "oğlan, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Süryanice ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ z "genç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. IV.412, Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary sf. 174)

dılak

Eski Türkçe tılak "dilcik, klitoris" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

dır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: dırlanmak "kahır ve gazaptan kendi kendine söylenmek, mırıldanmak" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
dırıltı [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Fagots [Fr.]: boş lakırdı, dırıltı Türkiye Türkçesi: dırdır [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dırdır: dırlanmak.

Köken

"söylenme ve mırıldanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

dırdır, dırıl, dırıldamak, dırıltı, dırlamak, dırlanmak


27.02.2021
dış

Eski Türkçe tāş "dış" sözcüğünden evrilmiştir.

dışarı

Eski Türkçe taşġaru "dışarı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

dışkı

Türkiye Türkçesi dış sözcüğünden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

di+

Eski Yunanca dýo, di- δύο, δι- z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwi- "(bileşiklerde) iki" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) "iki" biçiminden evrilmiştir.

dia

Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf" (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir.