düstur

dürt|mek

Eski Türkçe türt- "yağ sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tür- "dürmek, toplamak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

dürtü

Türkiye Türkçesi dürt- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

dürüm

Türkiye Türkçesi dür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

dürüst

Farsça drust درست z "doğru, düz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen druwişt veya druşt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *druv-işta- "en doğru, tam doğru" biçiminden evrilmiştir. Eski Farsça biçim Eski Farsça duruva- "doğru" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drewh₂- (*drew-) "sağ, sağlam, doğru" biçiminden evrilmiştir.

dürzü

Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.

düstur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ˁaḳl düstūr u ḥiss ḥācibidür

Köken

Arapça dstr kökünden gelen dustūr دستور z "1. yasa, kural, ilke, 2. baş vezir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça dastūr دستور z "ferman" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.


29.07.2015
düş

Eski Türkçe tǖş "1. durma, durak, 2. dinlenme, uyku, 3. rüya" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tül "rüya" sözcüğü ile eş kökenlidir.

düş|mek

Eski Türkçe tüş- "1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek" fiilinden evrilmiştir.

düşes

Fransızca duchesse "dükün eşi; bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ducissa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dux, duc- "dük" sözcüğünün dişilidir.

düşeş

Farsça du şaş "iki altı" deyiminden alıntıdır.

düşey

Türkiye Türkçesi düş- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.