dönüş|mek

dönemeç

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

dönence

Türkiye Türkçesi dönen sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

döngel

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

döngü

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

dönüm

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

dönüş|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dönüştürmek: Aramak, gezinmek. Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
dönüşmek = Tebdil, istihale = Transformation

Köken

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dönüştürmek, dönüşüm, dönüşümsel, kentsel dönüşüm


30.09.2017
dönüt

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

döpiyes

Fransızca deux pièces "1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca deux "iki" (NOT: Bu sözcük Latince duo sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince pièce "parça" sözcüklerinin bileşiğidir.

dört

Eski Türkçe tört "4" sözcüğünden evrilmiştir.

döş

Eski Türkçe töş "göğüs" sözcüğünden evrilmiştir.

döşe|mek

Eski Türkçe töşe- "yatak veya sedir yaymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe töş "göğüs, sedir" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.