dök|mek

dosya

Fr dossier 1. sırtlık, evrak üzerine geçirilen kılıf, 2. bir muameleye ait evrakın tümü Fr dos sırt +ari° << Lat dorsum

down sendromu

İng Down's syndrome genetik bir hastalık öz J. L. H. Down İngiliz tabip (1828-1896)

download

İng download bir dosyayı yerel bilgisayara indirme (İlk kullanım: 1980) § İng down aşağı (Eİng adúne tepeden aşağı Eİng dúne tepe Kelt dún tepe ) İng load yüklemek

doy|mak

<< ETü tod- 1. doldurmak, tıkmak [geçişli fiil], 2. doymak [geçişsiz fiil] <? ETü to- doldurmak, tıkamak

doz

Fr dose verilen ilaç miktarı EYun dōsis δώσις zveriş, verilen şey, hediye, bir ölçek ilaç EYun dídōmi δίδωμι, δο- zvermek +sis << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek

dök|mek

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
tökdümüz saçdımız erser [döktük saçtık ise] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oġlan suw töker uluġ yānı sınur [çocuk yere su döker, büyük düşüp bacağını kırar - atasözü] (...) töktürdi (...) töküldi (...) töküşdi TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dökme ğroş: Thalerus imperialis [dökme gümüş Avusturya sikkesi]. (...) dökündi: Effusum quid & reliquiae [dökülmüş şey, kalıntı]. TTü: [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
döktürmek: Çifte telli ve emsali oyunlarda çalkalamak, fazla bel ve bazak hareketleriyle oyuna revnak vermek.

<< ETü tök- (sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek

Benzer sözcükler: demir döküm, dökme demir, döktürmek, dökük, dökülmek, döküm, dökümhane, dökünmek, döküntü, kırık dökük

Bu maddeye gönderenler: tökezle-


09.09.2017
döl

<< ETü töl yavru

dölek

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-