bulgur

bulan|mak

Eski Türkçe bulġan- "1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bulġa- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

bulaş|mak

Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, bulandırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buldog

İngilizce bulldog "güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bull "boğa" ve İngilizce dog "köpek" sözcüklerinin bileşiğidir.

buldozer

İngilizce bulldozer "bir tür ağır iş makinası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1930 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce bull dose "«boğa dozu», ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad" deyiminden +er ekiyle türetilmiştir.

bulgu

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

bulgur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
carīş [Ar.]: burġun/burġul [ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
bulġur [Fa.] = bulġur [Tr.]

Köken

Farsça barġul veya burġul veya bulġur برغل z "kaba öğütülmüş buğday" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Yeni Yunanca pligoúri πλιγούρι (aynı anlamda) Türkçeden alıntıdır.


29.01.2018
bulimi

İngilizce boulimia "aşırı yeme hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boulimía βουλιμία z "«sığır açlığı», tatminsiz açlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βοῦς z "sığır" ve Eski Yunanca límos λίμος z "açlık" sözcüklerinin bileşiğidir.

bulmaca

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

buluntu

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bulut

Eski Türkçe bulıt "bulut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bu "buhar" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

bulvar

Fransızca boulevard "1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Bollwerk "dikme tomruk çiti, sur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca bollo "kütük, tomruk [mod. bohle]" (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca werk "iş, yapı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak, işlemek" biçiminden evrilmiştir. )