bucak

brüt

Fr brut 1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş << Lat brutus ağır, hantal, kaba, aptal << HAvr *gʷruh₂-tó-s (*gʷrū-tó-s) HAvr *gʷreh₂- (*gʷrā-) ağır

bu1

<< ETü bu işaret sıfatı

bu2

Fa būy بوى zgüzel koku, parfüm << OFa bōy/bōḏ a.a. ≈ Ave baoḏa- a.a.

buat

Fr boîte kutu << OLat buxida a.a. EYun pyksís, pyksid- πυξίς, πυξιδ- za.a.

bubi tuzağı

İng booby trap «aptal tuzağı», başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek İng booby aptal, salak, ördek

bucak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
buçġak [[dünyanın dört yönünden her biri ve köşe ya da köşeye benzer şey ve devenin baldır derisi ki bundan çarık yapılır.]] TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
bucaġı dürr dolu TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bucak: köşe, zāviye. Angulus. YTü: "... ilçeden küçük yönetim birimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Vilâyet yerine 'il', kaza yerine 'ilçe', nahiye 'bucak' sözleri alınmıştır.

<< ETü buçġak kesim, kesit ETü bıç- kesmek +(g)Ak

 biç-

Not: Önseste /b/ etkisiyle sesli yuvarlaklaşması varsayılmalıdır.

Benzer sözcükler: bucak müdürü, dip bucak, dünya kaç bucak, köşe bucak, ucu bucağı


21.09.2017
bucurgat

≈ Yun bozargátis/butzargátis μβοζαργάτης/μβυτζαργάτης zyelken ipi manivelası Yun ergátis εργάτης z1. işçi, amele, 2. makina, manivela

buçuk

<< ETü bıçuk kesilmiş parça, yarım ETü bıç- +Uk

buda|mak

<< ETü buta- dal kesmek ETü būt bacak, ağaç dalı +(g)A-

budak

<< ETü butık/butak ağaç dalı ETü būt bacak +Ak

budala

Ar budalāˀ بُدَلاء z [#bdl fuˁalāˀ çoğ.] abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe Ar badīl بديل z [t.] abdal