bozuk

boz

Eski Türkçe bōz "bulanık renkli, gri veya kahverengi" sözcüğünden evrilmiştir.

boz|mak

Eski Türkçe buz- "yıkmak, harap etmek" fiilinden evrilmiştir.

boza

Eski Türkçe buχsı veya buχsum "boza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen būza veya buχsum sözcüğü ile eş kökenlidir.

bozgun

Türkiye Türkçesi boz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bozlak

Eski Türkçe bozla- "bağırmak, böğürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

bozuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bozuḳ ew [[harap olmuş ev]] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bozuk düzen (...) bozuk para

Köken

Eski Türkçe bozuk "harap, yıkık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boz- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için boz- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Halk müziğinde bir çalgı olan bozuk muhtemelen ayrı sözcük olup bozlamak "böğürmek" fiiliyle alakalıdır.

Benzer sözcükler

başıbozuk, bozuk para, bozukluk, çiçek bozuğu, delibozuk


22.07.2015
böbrek

Türkiye Türkçesi bögrek "«küçük karaciğer», bir organ" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bögür "karaciğer" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Moğolca bögere "böbrek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böbürlen|mek

Farsça babr ببر z "kaplan veya leopar" sözcüğünden +lAn- ekiyle türetilmiştir.

böcek

Türkiye Türkçesi veya böy "büyük ve zehirli örümcek" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen bög sözcüğünden evrilmiştir.

böğ

Eski Türkçe bȫg "bir tür büyük ve zehirli örümcek" sözcüğünden evrilmiştir.

böğür

Eski Türkçe bögür "böbrek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca bögere "1. böbrek, 2. testis" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca bögem "top, yumru" sözcüğünden türetilmiştir.