beyin

beyan

Ar bayān بيان z [#byn faˁāl msd.] açma, açıklama, açık seçik söyleme Ar bāna بَانَ zaçık ve belirgin idi, ayrıldı, ayrıştı

beyaz

Ar bayāḍ بياض z [#byḍ faˁāl msd.] beyaz olma, beyazlık, beyaz renk Ar abyaḍ, bayḍā أبيض zbeyaz (sıfat) Ar bayḍ, bay yumurta

beybi

İng baby bebek çoc

beygir

Fa bārgīr بارگير zyük hayvanı § Fa bār بار zyük (Fa burdan, bar- بردن, بر ztaşımak, getirmek ) Fa gīr گير ztaşıyan

beyhude

Fa bī-hude بى هده zfaydasız, batıl, abes, anlamsız Fa hude هده zhak, hakikat, fayda << OFa hudahag a.a. § OFa hu iyi OFa dādan, dah- vermek, getirmek, yaratmak

beyin

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
ularnıŋ méyisin [bıldırcının beyni] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
méŋi: al-dimāġ [beyin] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
meyi: al-dimāġ wa bil-turkmānī [Türkmen dilinde] beyni TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
beynī: dimāğ.

≈ ETü méyi/méŋi beyin, ilik << ETü *méñi

Not: TTü beyni, beynisi biçimi 19. yy'a dek yaygındır. • Çeşitli lehçelerde görülen önseste /b/ > /m/ evrimi ikincildir; bkz. ben1.

Benzer sözcükler: beyin göçü, beyin takımı, beyin yıkamak, beyincik, beynini sikmek


05.05.2015
beyit

Ar bayt بَيْت z [#byt faˁl ] 1. ev, hane, 2. şiirde kıta ≈ İbr/Aram bēth ev ≈ Akad bītu/bētu a.a.

beykın

İng bacon domuz pastırması EFr bacon sırt, but, sağrı Ger *bakon sırt, sağrı

beyn

Ar bayna بين z [#byn] iki şeyin arası (edat) Ar bāna بان zaçtı, ayırdı, ayrıştırdı

beynamaz

Fa bī-namāz بِينماز znamazsız, namaz kılmayan kimse Fa namāz

beynelmilel

§ Ar bayn بين zara, arası Ar al-milal الملل z [#mll fiˁal çoğ.] milletler (Ar milla(t) ملّة z [t.] millet )