beis

behavyorizm

İngilizce behaviorism "davranışçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 John Broadus Watson, Amer. psikolog.) İngilizce sözcük İngilizce behavior "davranış" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce behave "davranmak, kendini belli bir şekilde tutmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil İngilizce have "sahip olmak, tutmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *habēn "tutmak, elde etmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kh₂p- (*kap-) biçiminden evrilmiştir.

behemehal

Farsça ba hama ḥāl به همه حال z "her durumda, mutlaka" sözcüğünden alıntıdır.

beher

Farsça ba har بهر z "her bir" deyiminden alıntıdır.

behimiyet

Arapça bhm kökünden gelen bahīmiyya(t) بهيميّة z "hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīma(t) بهيمة z "her türlü dört ayaklı hayvan, davar" sözcüğünün masdarıdır.

behre

Farsça bahre بهره z "pay, hisse, nasip" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bahrag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe bhadra "talih, mutluluk, güzellik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bees: Malum, adversitas, vehementia, poena, afflictio [zarar, sakınca, ceza]. bees: bees yokdür.

Köken

Arapça bAs kökünden gelen baˀs بَأس z "kötülük, zarar, sakınca" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. Aramice/Süryanice #bˀş "kötü olma, rahatsızlık verme".


22.05.2015
bej

Fransızca beige "bir renk" sözcüğünden alıntıdır.

bek

İngilizce fullback veya halfback "futbolda tam veya yarım geri oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "geri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bako(m) "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir.

beka

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "1. artma, arta kalma, kalıcı olma, 2. ebediyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı, baki idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

bekar

Fransızca becarre "bir müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca B quadro "dörtgen B" sözcüğünden alıntıdır.

bekâr

Türkiye Türkçesi bekāret "genç kızlık, evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir.