bahis

bahar1

Fa bahār بهار zilkbahar << EFa vāhara a.a. << HAvr *wésr̥ a.a.

bahar2

Ar bahār بهار z [#bhr faˁāl msd.] 1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahār بهار zilkbahar

bahçe

Fa bāġçe باغچه zbahçe Fa bāġ باغ z1. kısmet, pay, özel üretimi için köylüye tahsis edilen toprak, 2. bahçe +ça3

bahçıvan

Fa bāġçe-bān/baġçe-wān باغچه بان zbahçe gözeten, bahçe bakan

bahir

Ar baḥr بحر z [#bḥr faˁl ] deniz ≈ Ar baḥara yardı, ayırdı

bahis

"tartışma, münazara" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
baḥs̠de deŋlik édişti anıŋ birle [tartışmada onunla denklik sağladı] "... konu başlığı... iddialaşma" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
bahs: (...) 3. Bir madde hakkındaki tafsilat, 4. Bir iddia üzerine sözü doğru çıkan tarafından kazanılmak üzere tayin olunan mükâfat "... (kısaca) söz etme" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
bahis: (...) 2. Söz. Bahsi geçmek, bahis açmak.

Ar baḥṯ بحث z [#bḥṯ faˁl msd.] 1. soruşturma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu Ar baḥa soruşturdu, tartıştı

Not: Esasen "etraflıca tartışma, münazara" anlamına gelen sözcük 20. yy kullanımında "kısaca söz etme, değinme" anlamını kazanmıştır.

Benzer sözcükler: bahis konusu, bahisçi, bahse girmek, bahsetmek, bahsi müşterek, mebhas, mübahese

Bu maddeye gönderenler: mevzubahis


11.12.2015
bahriye

Ar (ˁumūr) al-baḥrīya(t) بحريّة z [fem. nsb.] deniz işleri Ar baḥr deniz +īya(t)1

bahş

Fa baχş بخش zhisse, pay, bağış OFa baχtan, baχş- ihsan etmek, pay ve nimet vermek, bağışlamak ≈ Ave baχş- a.a. << HAvr *bʰeh₂g-s- (*bʰāg-s-) a.a.

bahşiş

Fa baχşiş/baχşāyiş بخشش zbahş ediş, ihsan, cömertlik << OFa baχşişn a.a. OFa bāχtan, baχş- ihsan etmek, karşılıksız vermek +iş

baht

Fa/OFa baχt بخت ztalih, kısmet OFa bāχtan, baχş- ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek

bahtiyar

Fa baχtyār بختيار zşansı yardım eden, talihli