bahir

bahane

Farsça bahāne بهانه z "gerçek gerekçeyi gizlemek için ileri sürülen sebep" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vahāna- "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vah-, vaŋhna "örtü, giysi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bahar1

Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen vāhara sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wésr̥ biçiminden evrilmiştir.

bahar2

Arapça bhr kökünden gelen bahār بهار z "1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

bahçe

Farsça bāġçe باغچه z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāġ باغ z "1. kısmet, pay, özel üretimi için köylüye tahsis edilen toprak, 2. bahçe" sözcüğünden +ça3 ekiyle türetilmiştir.

bahçıvan

Farsça bāġçe-bān veya baġçe-wān باغچه بان z "bahçe gözeten, bahçe bakan" sözcüğünden alıntıdır.

bahir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yaˁnī berr ü baḥr diyüp söyledügüm / kuru yir birle deŋizdür didügüm bahrî "denizci" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bahrī eger timsaḥ zaχmından endīşe kılursa

Köken

Arapça bḥr kökünden gelen baḥr بحر z "deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥara "yardı, ayırdı" fiili ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

bahrî

Bu maddeye gönderenler

bahriye, mütebahhir, tahtelbahir


11.05.2015
bahis

Arapça bḥṯ kökünden gelen baḥṯ بحث z "1. soruşturma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥa "soruşturdu, tartıştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

bahriye

Arapça (ˁumūr) al-baḥrīya(t) بحريّة z "deniz işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥr "deniz" sözcüğünün nisbet halidir.

bahş

Farsça baχş بخش z "hisse, pay, bağış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça baχtan, baχş- "ihsan etmek, pay ve nimet vermek, bağışlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baχş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂g-s- (*bʰāg-s-) biçiminden evrilmiştir.

bahşiş

Farsça baχşiş veya baχşāyiş بخشش z "bahş ediş, ihsan, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, karşılıksız vermek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

baht

Farsça ve Orta Farsça baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.