bahşiş

bahçıvan

Farsça bāġçe-bān veya baġçe-wān باغچه بان z "bahçe gözeten, bahçe bakan" sözcüğünden alıntıdır.

bahir

Arapça bḥr kökünden gelen baḥr بحر z "deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥara "yardı, ayırdı" fiili ile eş kökenlidir.

bahis

Arapça bḥṯ kökünden gelen baḥṯ بحث z "1. soruşturma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥa "soruşturdu, tartıştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

bahriye

Arapça (ˁumūr) al-baḥrīya(t) بحريّة z "deniz işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥr "deniz" sözcüğünün nisbet halidir.

bahş

Farsça baχş بخش z "hisse, pay, bağış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça baχtan, baχş- "ihsan etmek, pay ve nimet vermek, bağışlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baχş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂g-s- (*bʰāg-s-) biçiminden evrilmiştir.

bahşiş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
anıŋ baχşişindin bulıt uwtanur [onun cömertliğinden bulut utanır] [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
baχşiş tiledi andın [ondan bahşiş istedi]

Köken

Farsça baχşiş veya baχşāyiş بخشش z "bahş ediş, ihsan, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, karşılıksız vermek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bahşayiş


08.11.2018
baht

Farsça ve Orta Farsça baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.

bahtiyar

Farsça baχtyār بختيار z "şansı yardım eden, talihli" sözcüğünden alıntıdır.

bahusus

Farsça bā χuṣūṣ بخصوص z "özellikle, bilhassa" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir.

bais

Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁiṯ باعث z "gönderen, sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁaṯa بعث z "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bak|mak

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.