bölük

böğür|mek

Orta Türkçe bögür- "haykırmak (özellikle davar)" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bö sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

böğürtlen

Orta Türkçe bögürtken "meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca bögerelgen "dikenli çalı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böl|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- "ayrılmak?" biçiminden evrilmiştir.

bölge

Türkiye Türkçesi böl- "ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

bölü

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

bölük
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "kitap bölümü" [ Uygurca metinler, 1000 yılından önce]
iki yégirmi bölük yarlığ Eski Türkçe: "... insan veya hayvan grubu" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bir bölük koy [koyun], bir bölük kişi.

Köken

Eski Türkçe bölük "grup, kısım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için böl- maddesine bakınız.


08.04.2015
bölüm

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bön

Eski Türkçe muŋ veya buŋ "1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)" sözcüğünden evrilmiştir.

börek

Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Farsça būra veya buġra بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halidir.

börk

Eski Türkçe börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden evrilmiştir.

börkenek

Türkiye Türkçesi börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.