atak1

at

Eski Türkçe at "at" sözcüğünden evrilmiştir.

at|mak

Eski Türkçe at- "fırlatmak" fiilinden evrilmiştir.

ata

Eski Türkçe ata "baba, dede" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük at-ta çocuk sözünden türetilmiştir.

ata|mak

Eski Türkçe ata- "ad vermek, adlandırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe at "ad, isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

ataerkil

Türkiye Türkçesi ata "baba, dede" ve Yeni Türkçe erk "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

atak1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
atak: Mülahazasız, şuh, füzūˁ. (...) ataklık: Edepsizlik, cüret, savrukluk.

Köken

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için at- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ataklık


07.07.2015
atak2

Fransızca attaque "saldırı, hücum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attaquer "1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "kazık" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stog- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steg- "kazık, sopa" kökünden türetilmiştir.

atalet

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁaṭāla(t) عطالة z "1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭala عطل z "çalışmadı, işlemedi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ataraksi

Fransızca ataraxie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ataraksía αταραξία z "sükûnet, dinginlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táraksis τάραξις z "heyecan, huzursuzluk" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tarássō ταράσσω z "bunalmak, huzursuz olmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

atari

Atari "video oyunları firması" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney, Amer. girişimciler.) Bu sözcük Japonca ataru "«dikkat» veya «nişan al» anlamında emir" sözcüğünden türetilmiştir.

atarlı

Türkiye Türkçesi at- fiilinden türetilmiştir.