argo

ardiye

Ar arḍ أرض zyer +īya(t)1

arduvaz

Fr ardoise çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş

arena

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.

argaç

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

[ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
Orada tekellüm edilen ve 'argo' denilen bir nevˁi lisanı

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil


19.11.2014
argon

YLat argon asal bir gaz (İlk kullanım: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.) EYun argós αργός ztembel, eylemsiz, çalışmaz EYun a(n)+ érgon έργον z

argüman

Fr argument tez, ifade, tartışma Lat argumentum Lat arguere açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek +ment°

arı1

<< ETü arı malum böcek

arı2

<< ETü arıġ temiz, saf ETü arı- temizlemek +I(g)

arık1