arşın

arsenik

Fr arsenic zehirli bir kimyasal element OYun arsenikón αρσενικόν zsarı boya hammaddesi ve zehir olarak kullanılan bir mineral, arsenik sülfür Ar al-zarnīχ الزرنيخ za.a. Fa zarnīχ زرنيخ za.a. OFa zar sarı

arslan

<< ETü arslan a.a. ≈ Moğ arslan/arsalan a.a. <? Moğ arzai- diş göstermek

arş1

Ar ˁarş عرش z [#ˁrş faˁl ] 1. taht, 2. göğün en yüksek yeri Aram ˁarş ערש ztaht, özellikle Baal tapınağındaki taht Akad erşu açık havada yatılan taht-yatak

arş2

Fr marche askerlikte "yürü!" komutu

arşe

Fr archet [küç.] keman yayı Fr arc yay

arşın

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
arşınladı: ḏaraˁa [kulaçladı, koluyla ölçtü] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ulna [dirsek boyu] - Fa: arsun

OFa arişn 1. dirsek, ön kol, 2. 40 cm dolayında bir uzunluk birimi << EFa araşni- a.a. ≈ Ave arəthna- dirsek

 arma

Not: Karş. TTü arış, Fa araş "dirsek, ön kol".

Benzer sözcükler: arşınlamak


25.05.2015
+arşi

Fr +archie İng +archy [bileşik adlarda] önderlik, egemenlik EYun arχeía αρχεία zönderlik, egemenlik EYun arχē αρχός zbaş, reis +ia

arşidük

Fr archiduc birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı § Lat archi- (EYun arχē αρχός zbaş, önder, egemen ) Lat dux dük

arşitekt

Fr architecte mimar Lat architectus ustabaşı, mimar EYun arχitéktōn αρχιτέκτων za.a. § EYun arχē αρχός zbaş EYun téktōn τέκτων zyapı ustası

arşiv

Fr archives evrak koleksiyonu << OLat archiva a.a. EYun arχaîa αρχαῖα z [çoğ.] a.a. EYun arχaîon αρχαῖον zdevlete ait (bina veya evrak) EYun arχḗ αρχή zdevlet, yönetim +ion

art

<< ETü art 1. arka, sırt, 2. dağ geçidi