anti-aging

antagonist

Fransızca antagoniste "rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gideren karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca antagōnistḗs ανταγωνιστής z "birine karşı yarışan, rakip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca agōnistḗs αγωνιστής z "yarışmacı" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca agōnízomai αγωνίζομαι z "yarışmak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agōn αγών z "yarışma" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂eǵ- (*aǵ-) "harekete geçirmek, sürmek" biçiminden evrilmiştir.

antant

Fransızca entente "mutabakat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca entendre "anlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince intendere "yönelmek, ilgilenmek, kulak vermek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

anten

Fransızca antenne "1. böcek duyargası, 2. radyo ve benzeri cihaz anteni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince antenna "böcek duyargası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince antemna veya antenna "yelken direğinin yatay çıtası" sözcüğünden alıntıdır.

antet

Fransızca en-tête "başlık, mektup kâğıdı başlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tête "baş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince testa "1. topraktan yapılan saksı, kâse, 2. (geç dönem halk dilinde) kafatası, kafa" sözcüğünden evrilmiştir.

anti+

Fransızca ve İngilizce anti+ "[bileşik sözcüklerde] karşı, zıt" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca antí αντί z "bir şeyle yüz yüze, karşı karşıya olma bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, yüz, cephe" biçiminden evrilmiştir.

anti-aging
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2000]
Yaşlanmaya son anlamına gelen 'anti aging'in gerontoloji bilimi içinde yer alan önemli bir kavram olduğuna değinen Prof. Aksu

Köken

İngilizce anti-aging "yaşlanmaya karşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce age "1. yaş, çağ (isim), 2. yaşlanmak (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için anti+, new age maddelerine bakınız.


19.09.2014
antibiyotik

İngilizce antibiotic "«canlı organizmalara karşı», bakterisidlerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 Selman Waksman, Amer. biyofizikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca bíos, biot- βίος, βιοτ- z "can, hayat" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

antidot

Fransızca antidote "zehire karşı verilen ilaç, panzehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen antídōton αντίδωτον z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca antí "karşı" ve Eski Yunanca dōtos δώτος z "verilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden türetilmiştir.

antifriz

İngilizce anti-freeze "anti-don, dona engel olan madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce anti "karşı" ve İngilizce freeze, froze "donmak" sözcüklerinin bileşiğidir. İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *freusan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prews- biçiminden evrilmiştir.

antijen

Fransızca antigène "bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir, mikrop vb.)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca anti "karşıt" ve Fransızca gène "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

antika

Fransızca antique "1. çok eski, kadim (sıfat), 2. eski eser (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince antiquus "eski" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.