amorf

amnezi

Fransızca amnésie "hafıza kaybı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amnḗsis αμνήσις z "unutma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mnḗsis μνήσις z "hafıza, anımsama" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mnáomai μνάομαι z "anımsamak, hatırlamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-eh₂- (*mn-ē-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

amnios

Fransızca amnios "döl yatağı, embriyon kesesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amníon ἀµνίον z "1. kuzucuk, 2. döl kesesi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca amnós ἀµνός z "kuzu" sözcüğünün küçültme halidir.

amniyosentez

İngilizce amniocentesis "döl torbasını delerek yapılan cerrahi işlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ámnion άμνιον z "döl torbası" ve Eski Yunanca kéntesis κέντεσις z "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kénteō "delmek, saplamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.)

amok

İngilizce amok "öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca aynı anlama gelen amok sözcüğünden alıntıdır.

amonyak

Fransızca ammoniac "Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ammōniakós αμμωνιακός z "Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Ammōn Aμμων z "bir Mısır tanrısı, Amun" özel adından türetilmiştir.

amorf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
bizim gibi taazzuv etmemiş, amorf halde bulunan ve sınıf ayrılığına yabancı kalmış geri teknikli cemaatlerde

Köken

Fransızca amorphe "şekilsiz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca morphḗ μορφή z "şekil" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için morf(o)+ maddesine bakınız.


26.09.2012
amorti

Fransızca amortir, amortiss- "1. öldürmek, durdurmak, söndürmek, canlılığını gidermek, 2. (bir borcu veya varlığı) adım adım ödemek, itfa etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *admortire "ölmek, öldürmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince mortuus "ölüm" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

amortisman

Fransızca amortissement "muhasebede bir borcu veya yatırımı peyderpey ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca amortir "tüketmek, itfa etmek" fiilinden türetilmiştir.

amortisör

Fransızca amortisseur "söndüren, tüketen, etkisini gideren, otomobilde sarsıntı emici tertibat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca amortir, amortiss- "öldürmek, tüketmek, itfa etmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

amper

Fransızca ampère "elektrik birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) Fransızca sözcük André-Marie Ampère "Fransız fizikçi (1775-1836)" özel adından türetilmiştir.

ampir

Fransızca empire "1. imparatorluk, 2. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemi ve bu döneme özgü mobilya stili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince imperium "komutanlık, imparatorluk" sözcüğünden evrilmiştir.