aktüer

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or

aktris

Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu << Lat actrix [fem.] Lat agere yapmak, eylemek +(t)rix

aktüalite

Fr actualité güncellik, güncel haberler Fr actuel güncel +itas

aktüel

Fr actuel 1. fiili, eylemli, 2. güncel << OLat actualis fiili, eylemsel Lat actus [pp.] fiil, eylem +al° Lat agere eylemek +()t°

aktüer

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
aktüer raporuna göre şahsi hesabları gönderilmemiş "risk hesabı uzmanlığı" [ Milliyet - gazete, 1973]
O halde bu sistemde yapılacak herahangi bir değişiklik sadece bir aktüerya hesabı içinde mütalaa edilemez.

Fr actuaire sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı İng actuary a.a. Lat actuarius zabıt kâtibi Lat actus edim, eylem +ari°

 aksiyon

Benzer sözcükler: aktüarya, aktüaryal


09.12.2015
akua+

İt acqua Fr aqua+ [bileşik adlarda] su << Lat aqua a.a. << HAvr *h₂ékʷeh₂ (*ákʷā) a.a.

akuamarin

Fr/İng aquamarine 1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı (İlk kullanım: İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni.) Lat aqua marina deniz suyu

akuavit

Alm Aquavit bir tür alkollü içki Lat aqua vitae hayat suyu

akuple

Fr accoupler çift koşmak << OLat *accopulare OLat ad+ copulare iki şeyi bağlamak, çift koşmak

akupunktur

Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi § Lat acus iğne, sivri şey Lat punctura delme (Lat pungere delmek +(t)ura )