aksesuar

aksam

Ar aḳsām أقسام z [#ḳsm afˁāl çoğ.] kısımlar Ar ḳism قسم z [t.]

aksan

Fr accent 1. konuşma vurgusu, 2. vurgu işareti << OLat accentus [pp.] (bir metni veya sözü) makamla söyleme Lat ad+ canere terennüm etmek, şarkı söylemek +()t°

aksata

Ar aχḏ u iˁṭā أخذ و عطا zahz u ita, alıp satma

akselerasyon

Fr accélération hızlanma, hızlandırma Lat accelerare [den.] hızlanmak +()tion Lat ad+ celer hızlı, seri << HAvr *kel- hızlı

akseptans

İng acceptance kabul ediş, kabul belgesi İng accept kabul etmek +entia Lat accipere, accept- a.a. Lat ad+ capere, capt- almak, tutmak

aksesuar

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Dekor mükemmel, aksesuar tamam

Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs << OLat accessorium a.a. Lat accedere yanına gitmek, yanaşmak, katılmak +()torium Lat ad+ cedere, cess- gitmek << HAvr *ḱi̯esdʰ- gitmek

Bu maddeye gönderenler: apse, oksidantal, prosedür (proses), resesyon, sükse


01.10.2017
aksır|mak

<< ETü *asġır- hapşırmak onom +kIr-

aksi

Ar ˁaks yansıma, ters

aksisada

§ Ar ˁaks karşı, ters Ar ṣadā ses, eko

aksiyom

Fr axiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke EYun aksίōma αξίωμα zvarsayılan, değer verilen, a.a. EYun aksióō αξιόω zsaymak, değer vermek, onurlandırmak +ma(t)

aksiyon

Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi << Lat actio eylem Lat agere yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek +()tion << HAvr *h₂eǵ- (*aǵ-) gütmek, sürmek