aksülamel

aksisada

§ Ar ˁaks karşı, ters Ar ṣadā ses, eko

aksiyom

Fr axiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke EYun aksίōma αξίωμα zvarsayılan, değer verilen, a.a. EYun aksióō αξιόω zsaymak, değer vermek, onurlandırmak +ma(t)

aksiyon

Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi << Lat actio eylem Lat agere yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek +(t)ion << HAvr *h₂eǵ- (*aǵ-) gütmek, sürmek

aksolotl

İng axolotl Meksika göllerinde yaşayan semendere benzer sürüngen Nahuatl axolotl a.a.

akson

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

aksülamel

YO: "Fr réaction karşılığı" [ Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, 1876]
ˁaks-i ˁamel. réaction | Rückwirkung

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar al-ˁamal عمل zeylem

 akis, el+, amel


17.08.2021
akşam

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

aktar|mak

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

aktif

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

aktinyum

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion