akşam

aksiyom

Fr axiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke EYun aksίōma αξίωμα zvarsayılan, değer verilen, a.a. EYun aksióō αξιόω zsaymak, değer vermek, onurlandırmak +ma(t)

aksiyon

Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi << Lat actio eylem Lat agere yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek +(t)ion << HAvr *h₂eǵ- (*aǵ-) gütmek, sürmek

aksolotl

İng axolotl Meksika göllerinde yaşayan semendere benzer sürüngen Nahuatl axolotl a.a.

akson

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

aksülamel

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar ˁamal عمل zeylem

akşam

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aχşam [[akşam, gün batımı zamanı]] [ Codex Cumanicus, 1303]
vesperas - Fa & Tr: aksan

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

Benzer sözcükler: akşamcı, akşamın, akşamleyin

Bu maddeye gönderenler: şebboy (çarşaf, şebnem)


04.01.2016
aktar|mak

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

aktif

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

aktinyum

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas