ak

ajan

Fr agent iş yapan, görevli, vekil << Lat agens Lat agere, act- yapmak, eylemek +ent°

ajanda

Fr agenda gündem, günlük işler defteri Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak şeyler Lat agendus yapılacak Lat agere, act- yapmak, eylemek +end°

ajans

Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş Lat agentia a.a. Lat agere, act- yapmak, eylemek +entia

ajitasyon

Fr agitation 1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme Lat agitare [den.] yapalamak, kararsız ve sürekli yapmak +(t)ion Lat actus yapılan şey, eylem

ajur

Fr ajour «ışıklık», dantel ve nakış işinde delik Fr jour gün, gün ışığı

ak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ak adġırıġ udlıkın sıyu urtı [ak aygırın uylugunu kırıp vurdular] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
āḳ [[Oğuzlarda herhangi bir şeyin beyaz olanı. Türkler arasında atın rengini anlatmak için kullanılır.]] (...) ap ak [[çok beyaz]] KTü: [ anon., Kitâb Fi'l-Fıkh Bi'l-Lisâni't-Türkî, <1421]
aklanmak [temizlenmek]

<< ETü āk beyaz, özellikle at rengi

Not: Akdeniz ve akyel deyimlerinde "güney" anlamındadır. Karş. Karadeniz, karayel.

Benzer sözcükler: ak pak, akciğer, akçıl, Akdeniz, aklamak, aklanmak, aklatmak, aksaçlı, apak, göz akı, yüz akı

Bu maddeye gönderenler: ağar-, akbaba, akçe, ayla


30.08.2017
ak|mak

<< ETü ak- (sıvı) cereyan etmek

akademi

Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi İt academia bilimsel kuruluş, özellikle Marsilio Ficino'nun 1439'da Floransa'da kurduğu Platonik Akademi EYun akademía ακαδεμία z1. Eski Atina yakınında bir koruluk, 2. Eflatun'un (MÖ 429-347) bu yerde kurduğu felsefe okulu

akait

Ar ˁaḳāˀid عَقَائِد z [#ˁḳd faˁāˀil çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri Ar ˁaḳīda(t) عقيدة z [t.]

akaju

Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen fıstık Port a caju Karib

akala

İng acala cotton uzun lifli ve böceklenmeye dayanıklı bir pamuk türü (İlk kullanım: 1906 C.B.Doyle & G.N.Collins, Amer. tarım uzmanı.) öz Acala Meksika'da bir kasaba