aile

ahval

Ar aḥwāl أَحْوَال z [#ḥwl afˁāl çoğ.] haller Ar ḥāl حال z [t.]

ahz

Ar aχḏ أخذ z [#Aχḏ faˁl msd.] alma, kabul etme, zorla alma, esir alma Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

aidat

Ar ˁāˀidāt عائدات z [#ˁwd çoğ.] gelirler Ar ˁāˀida(t) عائدة z [fāˁila(t) t.] gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi

AİDS

İng AIDS [abb.] bulaşıcı bir hastalık (İlk kullanım: 1982 US Centers for Disease Control.) İng Acquired Immune Deficiency Syndrome Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu

aikido

Jap aikidō 合気道 z«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği (İlk kullanım: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) § Jap ai birleştirme, uyum Jap ki güç Jap yöntem, teknik

aile

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ˁayyil, pl. ˁiyāl: Domesticus, qui sustentatur aliturque, familia. [ anon., Kitâb Fi'l-Fıkh Bi'l-Lisâni't-Türkî, <1421]
ˁāyilet [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁāile عاىٔله: Ehli beyt, çoluk çocuk.

Ar ˁiyāl عائلة z [#ˁwl fiˁāl çoğ.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı Ar ˁāla عال zgeçimini sağladı, besledi, baktı

Not: Türkçede öteden beri kullanılan ˁiyāl "hane halkı" sözcüğünün tekil hali olduğu kabul edilen Ar ˁayyil sözcüğünden türetilmiş ism-i merredir. 19. yy'dan eski sözlüklerde görülmez.

Benzer sözcükler: aile dostu, aile gazinosu, aile planlaması, aile reisi, aile yeri, ailecek, ailevi

Bu maddeye gönderenler: ayal, maaile


07.03.2020
ait

Ar ˁāˀid عَائِد z [#ˁwd fāˁil fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan Ar daˁ عَادَ zgeri geldi, avdet etti

ajan

Fr agent iş yapan, görevli, vekil << Lat agens Lat agere, act- yapmak, eylemek +ent°

ajanda

Fr agenda gündem, günlük işler defteri Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak şeyler Lat agendus yapılacak Lat agere, act- yapmak, eylemek +end°

ajans

Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş Lat agentia a.a. Lat agere, act- yapmak, eylemek +entia

ajitasyon

Fr agitation 1. hafakan, helecan, 2. kışkırtma, tahrik etme Lat agitare [den.] yapalamak, kararsız ve sürekli yapmak +(t)ion Lat actus yapılan şey, eylem