Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

afaki

aerodinamik

Fr aérodynamique İng aerodynamic 1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan

aerodrom

İng aerodrome havaalanı

aerosol

İng aerosol a.a. (İlk kullanım: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) § Lat aer hava Lat solutio eriyik

af

Ar ˁafw عفو z [#ˁfw faˁl msd.] (günah veya kusuru) silme, affetme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

afacan

<< TTü ivecen aceleci, telaşlı, devingen TTü iv- acele etmek +AcAn

afaki

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
pes ne kim āfāḳ içinde yazludur / cümle bu nefsüŋ içinde gizlidür [ III. Murad, Kitâbü'l-Menâmât, 1590]
cemˁi meşāyiχuŋ ḳavli [tüm şeyhlerin sözü] gāh āfāḳī [objektif] gāh enfüsīdür [sübjektif] YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
āfāḳī: Havai, lüzumsuz ve ehemmiyetsiz söz. (Arabca āfāḳ ism-i cemˁine yayı nisbet ilhakıyla teşkil edilmiş galat tabirdir.)

Ar āfāḳ آفاق z [#Afḳ afˁāl çoğ.] 1. ufuklar, evren, dünya, 2. felsefede enfüs zıddı, dış dünya, objektif alem Ar ufḳ افق z [t.] ufuk

 ufuk

Not: İki ayrı ve hemen hemen zıt anlamda kullanılmıştır "1. havai, mesnetsiz, 2. objektif".

Benzer sözcükler: afak


15.07.2015
afalla|mak

onom afal afal/aval aval şaşkınlık belirten bir deyim +lA-

afazi

Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama EYun aphasía αφασία za.a. EYun a(n)+ phēmí, phā- φημί, φα- zkonuşmak, söylemek << HAvr *bʰeh₂-¹ (*bʰā-) söylemek

aferin

Fa āfirīn آفرين zövgü, kutsama, alkış << OFa āfrīn a.a. OFa āfrītan, āfrīn- 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak

aferist

Fr affairiste fırsatçı iş adamı Fr affaire iş güç, proje +ist° Fr à faire yapacak şey Fr à+ faire yapmak, etmek << Lat facere a.a.

afet

Ar āfa(t) آفة z [#Awf faˁla(t) mr.] bela, felaket, salgın hastalık