afaki

aerodinamik

Fr aérodynamique İng aerodynamic 1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan

aerodrom

İng aerodrome havaalanı

aerosol

İng aerosol a.a. (İlk kullanım: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) § Lat aer hava Lat solutio eriyik

af

Ar ˁafw عفو z [#ˁfw faˁl msd.] (günah veya kusuru) silme, affetme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

afacan

?

afaki

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
pes ne kim āfāḳ içinde yazludur / cümle bu nefsüŋ içinde gizlidür [ III. Murad, Kitâbü'l-Menâmât, 1590]
cemˁi meşāyiχuŋ ḳavli [tüm şeyhlerin sözü] gāh āfāḳī [objektif] gāh enfüsīdür [sübjektif] YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
āfāḳī: Havai, lüzumsuz ve ehemmiyetsiz söz. (Arabca āfāḳ ism-i cemˁine yayı nisbet ilhakıyla teşkil edilmiş galat tabirdir.)

Ar āfāḳ آفاق z [#Afḳ afˁāl çoğ.] 1. ufuklar, evren, dünya, 2. felsefede enfüs zıddı, dış dünya, objektif alem Ar ufḳ افق z [t.] ufuk

 ufuk

Not: İki ayrı ve hemen hemen zıt anlamda kullanılmıştır "1. havai, mesnetsiz, 2. objektif".

Benzer sözcükler: afak


15.07.2015
afalla|mak

onom afal afal/aval aval şaşkınlık belirten bir deyim +lA-

afazi

Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama EYun aphasía αφασία za.a. EYun a(n)+ phēmí, phā- φημί, φα- zkonuşmak, söylemek << HAvr *bʰeh₂-¹ (*bʰā-) söylemek

aferin

Fa āfirīn آفرين zövgü, kutsama, alkış << OFa āfrīn a.a. OFa āfrītan, āfrīn- 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak

aferist

Fr affairiste fırsatçı iş adamı Fr affaire iş güç, proje +ist° Fr à faire yapacak şey Fr à+ faire yapmak, etmek << Lat facere a.a.

afet

Ar āfa(t) آفة z [#Awf faˁla(t) mr.] bela, felaket, salgın hastalık