adım

adet1

Ar ˁadad عدد z [#ˁdd faˁal ] sayı Ar ˁadda عدّ zsaydı, sandı

âdet2

Ar ˁāda(t) عادة z [#ˁwd faˁla(t) mr.] 1. geri gelme, tekrar, 2. tekrarlanan veya geri gelen şey, alışkanlık, itiyat Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, avdet etti

âdeta

Ar ˁādatan عادتاً z [zrf.] alışkanlık üzere, ber mutad Ar ˁāda(t) عادة zalışkanlık, itiyat +an

adezyon

Fr adhésion yapışma Lat adhaesio a.a. Lat adhaerere bir şeye ilişmek, yapışmak +(t)ion Lat ad+ haerere, haes-

adıl

TTü ad +Il

adım

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
χaṭwa [adım]: atlam, adım Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
adım آديم: pas TTü: [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
ob beş atım آطم uzunu ve on iki atım eŋi olan yir

<< OTü āṭım/ādım adım <? ETü at- (ayak) açmak, adım atmak +Im

 at-

Not: İlk hecedeki uzun ünlü nedeniyle, kısa ünlü içeren at- fiili ile birleştirilmesine Clauson, T. Tekin, Erdal ve başkaları karşı çıkarlar. Ancak uzun ünlü ile ayrı bir *āt- fiili mevcut değildir.

Benzer sözcükler: adımlamak


20.09.2017
adi

Ar ˁādī عادى z [nsb.] alışılmış, sıradan, normal, vasati Ar ˁāda(t) عادة z [#ˁwd] alışkanlık

adil

Ar ˁādil عادل z [#ˁdl fāˁil fa.] denge gözeten, adaletli Ar ˁadala عَدَلَ zdengeledi

adisyon

Fr addition toplam, yekûn, a.a. Lat additio toplama, ekleme Lat addere eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak +(t)ion Lat ad+ dare vermek

adiyö

Fr à Dieu «Allah'a», veda sözü Fr Dieu tanrı << Lat deus a.a.

adl

Ar ˁadl عَدْل z [#ˁdl faˁl msd.] denge, denklik, adalet Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, ölçülü idi, adil idi