aborjin

ablatif

Fr ablatif Alm Ablativ gramerde ismin +den hali Lat ablativus a.a. Lat abferre, ablat- bir yerden taşımak +()tiv° Lat ab+ ferre, lat- taşımak

abluka

İt blocco bahriyede bir limanı giriş çıkışı kesecek şekilde muhasara etme Fr blocus a.a. Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol

abo

ünl şaşırma ünlemi

abone

Fr abonné [pp.] (süreli bir yayın için) taahhüt etmiş Fr s'abonner taksitli borç üstlenmek, abone olmak (<< OLat abonare/abornare a.a. ) <? Fr bonne/borne sınır, vade

aborda

İt abborda yanaş! İt abbordare yanaşmak, kenarına bitişmek İt ad+ bordo kenar, kıyı

aborjin

[ Milliyet - gazete, 1989]
Avustralya yerlileri Aborijin'lerin binlerce yıl önce hayvan avlamakta kullandıkları ilkel bir silah

İng aborigine yerli, özellikle Avustralya yerlisi Lat aborigine yerli, Rome kentinin en eski ailelerine verilen ad Lat ab+ origen, origin- kök, asıl

 orijin

Not: TDK Yazım Kılavuzu aborjin [sic!] yazımını tercih etmektedir.

Benzer sözcükler: aborijin, aborijinal


09.12.2015
abra|mak

≈ Moğ abura- korumak, kurtarmak, yardım etmek

abrakadabra

Fr/İng abra cadabra büyü sözü Lat abra cadabra a.a.

abrasif

İng abrasive aşındırıcı, zımpara Lat abradere aşındırmak, zımparalamak +()tiv° Lat ab+ radere, ras- traş etmek, çizmek, aşındırmak

abraş

Ar abraş أبْرَش z [#brş afˁal sf.] çilli, alaca benekli (at) Ar baraş بَرَش zçil, benek (özellikle atta)

abril

Yun aprílios απρίλιος zNisan ayı Lat aprilis a.a. Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça