Türkmen

türev

YTü türe- +Av

Türk

<< ETü türük bir kavim adı <? ETü törü- yaratmak, düzmek, düzene koymak

Türkilizce

§ TTü Türkçe TTü İngilizce

Türkiyat

Ar *turkīyāt [çoğ.] Türklere ilişkin şeyler Ar turkī [nsb.] Türke ilişkin +āt

Türkiye

İt Turchia Fr Turquie Türk ülkesi öz Türk

Türkmen

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
türkman تُرکمان Bunlar Oğuzlardır... [Dek-TS <1533]
Türkmān'a daχı Türke beŋzedüginden ötürü Türkmān dirler.

Fa Turkmān تركمان zTürke benzer, Türk gibi Fa mān gibi, benzer Fa māndan benzemek, gibi olmak

 Türk, menent

Not: Karahanlı ve Selçuklu dönemlerinde "Oğuz aşiret yapısını benimseyen fakat aslen Türk olmayan" zümreler için kullanılmıştır.


31.08.2020
türkoloji

Fr turcologie Türk dili ve filolojisi disiplini

türkü

<< TTü türkī «Türk havası», yanık sesle söylenen uzun hava öz Türk

türlü

<< ETü törlüg çeşitli ETü töz soy, cins, asıl +lI(g)

türrehat

Ar turrahāt ترّهات z [#trh çoğ.] beyhude ve anlamsız sözler Ar turraha(t) ترّهة z [t.] 1. sapa yol, ıssız yer, çöl, 2. boş söz

tüt|mek

<< ETü tüt- duman etmek, tütmek