şirret

şirden

Fa şīrdān شيردان zgeviş getiren hayvanların ikinci midesi § Fa şīr شير zsüt Fa dān1 دان zkap, taşıyan

şirin

Fa/OFa şīrīn شيرين z1. sütlü, sütsü, süt gibi, 2. tatlı Fa/OFa şīr شير zsüt +īn

şirk

Ar şirk شِرْك z [#şrk fiˁl msd.] 1. paylaşma, ortak olma, 2. tanrıya eş koşma, çok tanrıcılık Ar şarika شَرِكَ zpaylaştı, ortak oldu

şirket

Ar şirka(t) شركة z [#şrk fiˁla(t) mr.] ortaklık Ar şarika شَرِكَ zpaylaştı, ortak oldu

şiropraktör

Fr chiropracteur İng chiropractor çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse EYun χeiropraktikós χειροπρακτικός za.a.

şirret

"kötülük (isim)" [ anon., Dastan-ı Ahmet Harami, <1400]
Gülendām eydür éy şirret-i āfāḳ / Eger suçlu isem sen Taŋrına bak [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şirret: Malum facere [kötülük etme] & ipsa malitia, maleficium, perversitas, malignitas [kötülük, şer]. "kötü (sıfat)" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
şirret: şerir, yaramaz, hırçın: pek şirret çocuk.

Ar şirra(t) شرّة z [#şrr fiˁla(t) msd.] kötülük etme, kötülük, bela Ar şarra شرّ zkötülük etti

 şer1

Not: Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler: şirretleşmek, şirretlik


22.10.2014
şirürji

Fr chirurgie cerrahi EYun χeirourgía χειρουργία zelle yapılan işlem, ameliyat

şist

Fr schiste tabakalara ayrılan bir tür taş EYun sχistós σχιστός zyarılan EYun sχízō σχίζω zyarmak +ist° << HAvr *skid-i̯é- HAvr *skei̯d- yarmak

şiş|mek

<< ETü sış- şişmek, kabarmak

şiş1

<< ETü sış ucu sivri çubuk ETü sı- kesmek +Iş

şiş2

<< ETü sış/siş yumru, şişkin şey ≈ ETü sışıl- kabarmak