şer2

şen

Ermenice şén շէն z "1. meskûn, mamur, abad, 2. meskûn yer, köy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Farsça yazılı örneği bulunmayan *şen biçiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde şi- veya şiti- "yerleşmek, ikamet etmek, kalabalık olmak" fiilinden türetilmiştir.

şenaat

Arapça şnˁ kökünden gelen şanāˁa(t) شناعة z "kötülük, habislik, fesat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şanuˁa شنُع z "çikin ve habis idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeni

Arapça şnˁ kökünden gelen şanīˁ شنيع z "çirkin, habis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şanuˁa شنع z "çirkin idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

şeniyet

Arapça şAn kökünden gelen şaˀn شأن z "şey, nesne, olgu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şyA kökünden gelen aynı anlama gelen şayˀ شيء z sözcüğü ile eş kökenlidir.

şer1

Arapça şrr kökünden gelen şarr شرّ z "kötülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarra شرّ z "kötülük etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şer2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

şer-i İbrahim [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
kıydılar kebin [nikâh] bā-emr-i celīl / hem ber-ism-i şerˁ-i ibrāhim halīl şer'an [ Gazavat-ı Sultan Murad, 1451 yılından önce]
bir ādem kāfir-ile arka bir édüb ümmet-i Muhammed'i rencīde ve pāymāl eylese şerˁan ne lāzım gelür

Köken

Arapça şrˁ kökünden gelen şarˁ شَرْع z "1. yol, rota, 2. özellikle İslam dininin yolu, İslami hukuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraˁa شَرَعَ z "1. başladı, girişti, 2. yasa koydu, düzenledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

şer'an, şer'i, şer'iye

Bu maddeye gönderenler

meşru, şeri1, şeriat, teşri


15.11.2019
şerait

Arapça şarāˀiṭ شَرَائِط z "şartlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrṭ kökünden gelen şarṭ شرط z sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

şerare

Arapça şrr kökünden gelen şarār veya şarāra(t) شرارة z "kıvılcım" sözcüğünden alıntıdır.

şerbet

Arapça şrb kökünden gelen şarba(t) شربة z "1. bir defada içilen miktar, içim, 2. içecek şey, içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

şeref

Arapça şrf kökünden gelen şaraf شرف z "1. yücelme, öne çıkma, 2. onur, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

şerefe

Arapça şrf kökünden gelen şurafa(t) شرفه z "binada çıkıntı veya teras, ezan okunan balkon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinden türetilmiştir.