şekil

şehzade

Fa şahzāda/şāhzāde شهزاده/شاهزاده zhükümdar oğlu, prens

şek

Ar şakk شكّ z [#şkk faˁl msd.] kuşku, tereddüt Ar şakka شكّ z1. çivi çaktı, mıhladı, şişledi, 2. kuşkulandı, şüphe ve tereddüde kapıldı

şekavet

Ar şaḳāwa(t) شَقاوة z [#şḳw faˁāla(t) msd.] bedbahtlık, mutsuzluk Ar şaḳā شَقَا zbedbaht idi

şeker

≈ Fa/OFa şakar شكر zşeker Prakrit śakkharā a.a. Sans śárkarā शर्करा z1. çakıltaşı, 2. külçe veya kristal şeker

şekerpare

Fa şakar-būre شكربوره zhamur ve şekerle yapılan bir tatlı § Fa şakar شكر zşeker Fa būre بوره zbörek, çörek

şekil

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
şekl ü şūret kim ˁarazdur kalmaya şekilci [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Celâl Sahir grupu, kof bir muhteveya düşecek derecede şekilci kalmıştı şekil yapmak "tavır sergilemek (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2000]
geçen abbas abime kahvede şekil yapmışsın?

Ar şakl شكل z [#şkl] biçim, form Aram şaklīl/şiklīl שכלל z [#kll] tamamlama, biçimleme, bezeme (≈ Akad şuklulu [#kll] 1. tam, bütün, 2. tamamlama, bitirme Akad kullatu tam, bütün )

 kül2

Not: Aramca şaklīl ve Akad şaklulu biçimleri, kll kökünün şafˁel vezninde düzenli türevidir (Jastrow sf. 1574, CAD sf. 17/3.220 vd). Arapça sözcük Akadcadan veya Irak Aramcasından alıntıdır. Ar #şkl kökü ile anlam bağı mevcut değildir. Bkz. müşkül.

Benzer sözcükler: şekil bir a, şekil yapmak, şekilci, şekilcilik, şekildeş, şekillenmek, şekillendirmek, şekilli, şekilperest, şekilsiz, şeklen, şeklî

Bu maddeye gönderenler: eşkâl, teşekkül (müteşekkil), teşkil


23.09.2017
şekva

Ar şakwāˀ شكواء z [#şkw msd.] şikâyet Ar şakā شكا zşikâyet etti

şelale

Ar şallāla(t) شلّالة z [#şll faˁˁāla(t) mesl.] katarakt, Nil nehrinin çağlayanları Ar şalla شلّ zsekteye uğradı, kırıldı

şelf

İng continental shelf kıta sahanlığı İng shelf raf, sahanlık << Ger *skelf- biçilmiş tahta, tabla << HAvr *(s)kel-¹ kesmek, yarmak

şelişepik

Kürd şal ū şepik geleneksel bir Kürt giysisi § OFa şal pantolon, şalvar OFa şapik gömlek (≈ Akad şabikū bir tür baş örtüsü )

şema

Fr schéma model, bir şeyin işleyişini basit çizgilerle gösteren şekil, diyagram << OLat schema 1. figür, şekil, özellikle geometrik şekil, 2. retorikte söz sanatlarının her biri EYun sχḗma σχήμα za.a. EYun eχō, sχe- εχω, σχε- ztutmak, edinmek, sahip olmak +ma(t) << HAvr *séǵʰ-e- HAvr *seǵʰ- tutmak