şehvet

şehit

Arapça şhd kökünden gelen şahīd شهيد z "tanık, din uğruna ölen kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice shd kökünden gelen sāhədā סהדא z "tanık, İsa'ya tanıklık eden, din fedaisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice səhad סהד z "tanık olmak, tanıklık etmek" fiilinden türetilmiştir.

şehla

Arapça şhl kökünden gelen şahlāˀ شهلاء z "siyaha çalan mavi gözlü kadın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşhal أشهل z "siyaha yakın mavi renk" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

şehrayin

Farsça şahr شهر z "şehir, ülke" ve Farsça āyīn آيين z "donatma" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehriyar

Farsça şahryār شهر يار z "«ülkenin dostu», kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.

şehriye

Arapça şˁr kökünden gelen şaˁr شعر z "kıl" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen saˁrā סערא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şaˁrtu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şehvet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
biri söz, boġuz, köz bu şahwat otı/ bular ol kişike bu taˁat yutı [söz, boğaz, göz ve şehvet ateşi - bunlar insanın namazını bozar] "... meni" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
ādem şehvetin behaḳa ve demregüye [iki cilt hastalığı] dürteler

Köken

Arapça şhw kökünden gelen şahwa(t) شهوة z "şiddetle isteme, cinsel istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahā شَهَا z "şiddetle arzuladı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

şehevî, şehvetli

Bu maddeye gönderenler

iştah


03.04.2015
şehzade

Farsça şahzāda veya şāhzāde شهزاده/شاهزاده z "hükümdar oğlu, prens" sözcüğünden alıntıdır.

şek

Arapça şkk kökünden gelen şakk شكّ z "kuşku, tereddüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "1. çivi çaktı, mıhladı, şişledi, 2. kuşkulandı, şüphe ve tereddüde kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şekavet

Arapça şḳw kökünden gelen şaḳāwa(t) شَقاوة z "bedbahtlık, mutsuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳā شَقَا z "bedbaht idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeker

Farsça ve Orta Farsça şakar شكر z "şeker" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śárkarā शर्करा z "1. çakıltaşı, 2. külçe veya kristal şeker" sözcüğünden alıntıdır.

şekerpare

Farsça şakar-būre شكربوره z "hamur ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şakar شكر z "şeker" ve Farsça būre بوره z "börek, çörek" sözcüklerinin bileşiğidir.