ıska

ısıcam

Isıcam ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Paşabahçe.)

ısın|mak

Eski Türkçe isin- "kendini ısıtmak, sıcaklık hissetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

ısır|mak

Eski Türkçe ısır- "ısırmak" fiilinden evrilmiştir.

ısırgan

Eski Türkçe ısırġan "çok ısıran" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ısır- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ısıt|mak

Eski Türkçe isit- "ısıtmak, ateşi çıkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ıska
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"futbolda top kaçırmak" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
ıska geçmek: Futboldaki meşhur tabir. Fakat bu tabir argoda 'dalga geçme, lakırdıya omuz verme, uyuma' manalarında kullanılır.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Arapça kökenli Osm isḳā إسقا "sulama" veya ıṣġā إصغا "kulak verme, yüzünü birine çevirme" sözcükleriyle anlam bağı kurmak güçtür.

Benzer sözcükler

ıska geçmek, ıskalamak


09.09.2017
ıskarmoz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱol-mn̥- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir.

ıskarta

İtalyanca scarto "atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scartare "1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak" fiilinden türetilmiştir.

ısla|mak

Orta Türkçe ısla- veya ısıl- "sulamak, ıslatmak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen suvla- veya suvul- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

ıslah

Arapça ṣlḥ kökünden gelen iṣlāḥ إصلاح z "düzeltme, sağaltma, uyum sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صلح z "iyi veya uygun idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ıslık

Orta Türkçe sıkrık veya sıklık "ıslık" sözcüğünden alıntıdır. Türkçe sözcük Eski Türkçe sıkır- "ötmek, ıslık çalmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.