ısıt|mak

ısı

Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isi- "ısıtmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ısıcam

Isıcam ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Paşabahçe.)

ısın|mak

Eski Türkçe isin- "kendini ısıtmak, sıcaklık hissetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

ısır|mak

Eski Türkçe ısır- "ısırmak" fiilinden evrilmiştir.

ısırgan

Eski Türkçe ısırġan "çok ısıran" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ısır- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ısıt|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol mün isitti [çorba ısıttı] (...) er isitti [adam ateşlendi]

Köken

Eski Türkçe isit- "ısıtmak, ateşi çıkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ısı maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ısıtıcı, ısıtılmak, ısıttırmak


11.02.2015
ıska

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ıskarmoz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱol-mn̥- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir.

ıskarta

İtalyanca scarto "atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scartare "1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak" fiilinden türetilmiştir.

ısla|mak

Orta Türkçe ısla- veya ısıl- "sulamak, ıslatmak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen suvla- veya suvul- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

ıslah

Arapça ṣlḥ kökünden gelen iṣlāḥ إصلاح z "düzeltme, sağaltma, uyum sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صلح z "iyi veya uygun idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.