ımızgan|mak

ılı|mak

Eski Türkçe ılı- veya yılı- "ılımak, ısınmak" fiilinden evrilmiştir.

ılıca

Türkiye Türkçesi ılı veya ılık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

ılık

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ılı- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

ılıman

Türkiye Türkçesi liman sözcüğünden evrilmiştir.

ılımlı

Türkiye Türkçesi ılıman fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ımızgan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "uyuklamak" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
taŋ atınca sayar idi ılduzı / ımızganmamış idı bir dem gözi [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
mızganmak (Kırşehir): 1- sokurdanmak; 2- içi geçmek, hafif uyumak.

Köken

ımız veya ımır "mırıldanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.


02.10.2017
ırak

Eski Türkçe ırak "uzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ırġak biçiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ırġa- "yerinden oynatmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

ırgala|mak

Eski Türkçe ırġa- "yerinden oynatmak, depretmek" fiilinden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ırıġ "ayrı, uzak" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ır- veya yır- "ayırmak, uzaklaştırmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ırgat

Yeni Yunanca ergátis εργάτης z "işçi, özellikle toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ergátēs εργάτης z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ergázomai εργάζομαι z "çalışmak" fiilinden +(t)° ekiyle türetilmiştir.

ırk

Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁirḳ عرق z "1. damar, sinir, 2. bitki kökü, 3. köken, soy, asıl" sözcüğünden alıntıdır.

ırla|mak

Eski Türkçe ırla- veya yırla- "şarkı söylemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ır veya yır "şarkı" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.