ılık

ılgar

Orta Türkçe ılġar "akın, akıncı birliği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca ılgara- "seçilmek, ayrılmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ılgın

Eski Türkçe yılgun "ılgın ağacı, tamarisk" sözcüğünden evrilmiştir.

ılgıt ılgıt

"hafif akıntı ve esinti sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

ılı|mak

Eski Türkçe ılı- veya yılı- "ılımak, ısınmak" fiilinden evrilmiştir.

ılıca

Türkiye Türkçesi ılı veya ılık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

ılık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yılıġ sūw [ılık su. Soğuk ile sıcak arasında olan herhangi bir şey için bu sözcük kullanılır.]] (...) [[Türkler 'yılıġ sūw' der, (Oğuzlar ve Kıpçaklar) elifle söyler ve 'ılıġ' der.]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ili, ilicak: Tepidus. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ılı, ılık, ılıcak: Nīm-germ.

Köken

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ılı- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ılı- maddesine bakınız.


14.12.2015
ılıman

Türkiye Türkçesi liman sözcüğünden evrilmiştir.

ılımlı

Türkiye Türkçesi ılıman fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ımızgan|mak

ımız veya ımır "mırıldanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

ırak

Eski Türkçe ırak "uzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ırġak biçiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ırġa- "yerinden oynatmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

ırgala|mak

Eski Türkçe ırġa- "yerinden oynatmak, depretmek" fiilinden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ırıġ "ayrı, uzak" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ır- veya yır- "ayırmak, uzaklaştırmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.