üt|mek1

üstüvane

Fa ustūvāne استوانه zsütun şeklinde olan, silindirik Fa ustūn/ustuvān استون zsütun +a

üşen|mek

<<? ETü osan- üşenmek, bezgin ve bıkkın olmak

üşü|mek

<< ETü üşi- üşümek

üşür|mek

<< ETü üşgür- kalabalık olarak saldırmak veya saldırtmak ETü üş- topluca saldırmak +(g)Ur-

üşüş|mek

<< ETü üşüş- topluca saldırmak, üşüşmek ETü üş- a.a. +Iş-

üt|mek1

ETü: [ Irk Bitig, <900]
yana tokuzon beş koñ utmiş [yine doksan beş koyun kazanmış?] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı uttı [yunda veya yarışta yendi] (...) ol anıŋ birle yarmak utuşdı [onunla para ile bahse girişti]

<< ETü ut- yenmek, kazanmak

Not: TTÜ ut- ve üt- biçimlerine eşit sıklıkta rastlanır. Kaşgarlı üt- biçiminin Oğuzca olduğunu belirtir, ancak ütüş "bir çeşit çocuk oyunu" sözcüğünü standart Türkçe olarak gösterir.

Benzer sözcükler: ütülmek

Bu maddeye gönderenler: utku


10.12.2015
üt|mek2

<< ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak

ütiliter

Fr utilitaire faydacı, ütilitarizm felsefesine mensup İng utilitarian a.a. (İlk kullanım: 1781 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Lat utilis kullanışlı, faydalı +ari° Lat uti kullanmak +()bilis

ütopya

YLat utopia siyasi bir ideali ifade etmek için tasarlanan hayali ülke (İlk kullanım: 1516 Sir Thomas More, İng. yazar ve siyaset adamı.) § EYun ού zdeğil EYun tópos τόπος zülke, yer

ütü

<< ETü ütüg ateşte ısıtılarak kumaş düzeltmeye yarayan demir alet ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak +I(g)

üvendire

<< TTü ögendire öküz dürtmek için kullanılan sivri sopa Yun vukéndron βουκέντρον za.a. << EYun boukéntron βουκέντρον za.a. § EYun boús βούς zsığır, öküz EYun kéntron κέντρον zsivri uç