üslup

ürü|mek

<< ETü ǖr- üflemek, (köpek) havlamak << ETü *üvür-/üyür- onom ü/üw üfleme ve havlama sesi

ürün

TTü *ürü- +In ≈ TTü üre- çoğalmak, (bitki) bitmek

üryan

Ar ˁuryān عريان z [#ˁry fuˁlān msd.] çıplaklık Ar ˁarā عرا zçıplak idi

üs

Ar uss اسّ z [#Ass fuˁl ] temel, baz, esas ≈ Aram ˀuşşā אוּשׁ, אוּשָּׁא z [#Aşş] temel, baz, tahkimat ≈ Akad uşşu a.a.

üsküf

≈ Yun skúfia σκούφια zRum din adamlarının giydiği fese benzer başlık Ar usḳuf اسقف zHıristiyan din adamı, piskopos Yun episkópos piskopos

üslup

[ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1549]
üslūb-ı mesnevīde ve tarz-ı kasīde-i maˁnevīde semt-i revīşi memdūh u mashūbdur.

Ar uslūb اسلوب z [#slb] yol, yöntem, usul, tarz

Not: Arapça sözcüğün salaba سَلَبَ "soydu, talan etti" fiiliyle ilişkisi açık değildir.

Benzer sözcükler: üslupçu


12.12.2014
üst

(≈ ETü üstin üstte, önde, satıhta ) ETü üste- üste çıkmak, artmak ETü üz/yüz bir şeyin önü veya üstü, satıh +tA-

üstad

Fa ustād/awstād/ustā اوستاد/اوستا zbilgi ve zanaat sahibi, öğretmen, sanatkâr << OFa avastād a.a. Ave ava-stāta- başında duran, öncü, veli HAvr *stoh₂-éi̯e- (*stō-éi̯e-) duran HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

üstele|mek

TTü üste üst, üzere +lA-

üstelik
üstenci