üşür|mek

üstün

<< ETü üstün üstte, üste (zarf) ETü üst +(I)n

üstüpü

Yun stípion στύπιον zkendir tıkaç, didilmiş ip yumağı << EYun styppeîon στυππεῖον za.a.

üstüvane

Fa ustūvāne استوانه zsütun şeklinde olan, silindirik Fa ustūn/ustuvān استون zsütun +a

üşen|mek

<<? ETü osan- üşenmek, bezgin ve bıkkın olmak

üşü|mek

<< ETü üşi- üşümek

üşür|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ıtığ keyikge üşgürdi [köpeği ava saldırttı] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
ben sakalını tutayın siz kılıç üşürüŋ, paralaŋ

<< ETü üşgür- kalabalık olarak saldırmak veya saldırtmak ETü üş- topluca saldırmak +(g)Ur-

Benzer sözcükler: üşürtmek

Bu maddeye gönderenler: üşüş-


11.06.2015
üşüş|mek

<< ETü üşüş- topluca saldırmak, üşüşmek ETü üş- a.a. +Iş-

üt|mek1

<< ETü ut- yenmek, kazanmak

üt|mek2

<< ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak

ütiliter

Fr utilitaire faydacı, ütilitarizm felsefesine mensup İng utilitarian a.a. (İlk kullanım: 1781 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Lat utilis kullanışlı, faydalı +ari° Lat uti kullanmak +()bilis

ütopya

YLat utopia siyasi bir ideali ifade etmek için tasarlanan hayali ülke (İlk kullanım: 1516 Sir Thomas More, İng. yazar ve siyaset adamı.) § EYun ού zdeğil EYun tópos τόπος zülke, yer