öv|mek

öt|mek

<< ETü öt- 1. öteye ve öbür yana geçmek, 2. ses duyurmak, meram anlatmak, 3. borçlanmak, hak geçmek

ötanazi

Fr euthanasie İng euthanasia bir kimseyi iyi niyetle öldürme EYun euthanasía ευθανασία zhayırlı ölüm § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun thánatos θάνατος zölüm +ia

öte

ETü/TTü öt- (öteye) geçmek +A

öteki

TTü öte +kI

ötürü

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

öv|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kaganım kelti tip ögdi [kağanım geldi deyip övdü] ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
teŋrim amtıı ökünür biz, yazukda boşunuu ötünür biz [tanrım şimdi tövbe ederiz, günahtan boşanıp dua ederiz] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni ögdi [[beni övdü]], ögündi kişi [[adam kendini övdü]] (...) ögünç [[kendini övme]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öğmek: Medh u senā, hamd, sitayiş.

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-

Not: ETü fiilin birbiriyle ilgisiz görünen iki anlam alanı, nihai olarak "anmak, hatıra getirmek" düşüncesine dayanır.

Benzer sözcükler: övdürmek, övülmek, övünmek

Bu maddeye gönderenler: övgü, övünç


04.10.2017
övgü

TTü öv- +gU

övünç

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç

öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU